Hesteklinikken og hestetannklinikken på Forus travbane
Hesteklinikken og hestetannklinikken på Forus travbane

Veterinærattesten

Her er den veterinærattesten vi benytter ved undersøkelse av hesten:

veterinær  andré løkken – forus hesteklinikk
Kjøp- /salgs- / forsikringsundersøkelse
Hestens navn:

…………………………………………………………………………………………………………


Undersøkelsesdato: …………/………………….200…           Klokken: ……….    Sted: ….……………………………………………

Tilstede ved undersøkelsen er: ð Eier  ð Repr. for eier       ð Kjøper  ð Repr. for kjøper ð Selger ð Repr. for selger

Oppdragsgiver: ð Kjøper                 ð Selger / eier         ð Forsikringsselskap             ð Andre…………………………….……

Intensjon med undersøkelsen: ð Kjøp                    ð Salg                    ð Forsikring            ð Helseundersøkelse

Hesten brukes / skal anvendes til: .…………………………………………………………………………………………………………

Eier:………………………………………………………………………………………………………………Telefon: ………………….….

Adresse:……………………………………………………………………………………………………………………………………….….

Navn på den som betaler for undersøkelsen:…………………………………………………………………………………………….

Adresse:…………………………………………………………………………………………………………Telefon:……………………..

BAKGRUNNSHISTORIE ( Fylles ut av eier eller representant for eier) :

Tidligere lidelser / sykdommer / behandlinger / operative inngrep: …………..…………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………

Hesten    ð har   ð har ikke blitt behandlet regelmessig med ormekur. Siste behandling:………………………………………………

Unoter: ð Ingen    ð Veving  ð Boksvandring      ð Krybbebiting        ð Luftsluking          ð Hosting ved fóring / bruk / inne

ð Slår i veggene     ð Kløe sommer / vinter   ð Andre opplysninger: ……………………………………………………..……

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Jeg,  ………………………………………………………….(Blokkbokstaver)   ð Eier      ð Etter fullmakt fra eier      ð Annen: ……………

erklærer herved at de oppgitt opplysninger er korrekte. Overnevnte hest som presenteres for veterinærundersøkelse er ikke

under påvirkning av medikamenter i undersøkelsesøyeblikket. Veterinær tillates å ta ut blodprøve for evt. å dokumentere dette.

Veterinær tillates videre å gi en beroligende sprøyte til hesten dersom han/hun finner dette nødvendig for undersøkelsen.

Kjøper gis med dette             ð  tilgang                              ð ikke tilgang          til tidligere journaler på nevnte hest hos veterinær.

Sted: ……………………………………     Dato:………/………- 200….                   ……………………………………………………….

(Underskrift)

IDENTIFIKASJON AV HESTEN :

Hestens navn: …………………………………………..……………………………………………..…………………………………….…

Kjønn: ð Hoppe     ð Hingst    ð Vallak                Født: ….……… – …………      Rase: ….…………………………………….……..

ð Hestens identitet er kontrollert og dokumentert
med sertifikat/hestepass / ID-kort el. microchip (stryk det som ikke passer) nr.: ...…………………………………………………………….……

Farge: ………………………………………….

Brennmerker: …………………………………

Tatovering :………………………..………….

Arr merkes med pil.

Virvler markeres med kryss.

Hvite avtegn tegnes med rødt,

Side 1 av 5

Sign:

avtegn ellers med svart.

Side 1 av 5

Sign:


1. Almenntilstand / førsteinntrykk av hesten:
ð Ingen anmerkning  ð Anmerkning: ………….………………………….……….…

Hestens navn:

2. Hold: ð For godt              ð Godt                   ð Normalt                              ð Middels               ð Dårlig

3. Hud og hårlag: ð Glatt / blank        ð Matt     ð Upleid  ð Arr, sår, skorper, mugg, annet:………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Hode: (symmetri, lnn. Submand., lnn. Retropharyng., dempning til sinus.,  over- og underkjeve, tyggemuskler, øre, nese)

ð Ingen anmerkning  ð Anmerkning: ……………………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5. Øyne: (syn, truerefleks, conjuntiva, blinkhinne, øyelokk, cornea, iris, linse, utmunning av tårekanal)

Venstre øye: ð Ingen anmerkning  ð Anmerkning: .…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Høyre øye: ð Ingen anmerkning  ð Anmerkning: ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Undersøkelse foretatt med   ð fokalt lys                  ð opthalmoskop ð Ytterligere undersøkelser er nødvendig: …………………….………

6. Fordøyelsessystemet / tenner: (Munnviker, kinn, tunge, tannkjøtt, tenner, bittfeil, unormalt slit av fortenner, tannfeil, defekter i munnslimhinner, fórinnpakning etc.)

ð Ingen anmerkning   ð Anmerkning: .………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Estimert tid for neste tannundersøkelse: ……………………. Vær oppmerksom på………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Undersøkelse foretatt ved:   ð ytre inspeksjon      ð bruk av munnjern (evt. beroligende)

Avføring og mage-/tarmfunksjon / analregion:      ð Normal            ð Avvik: ………………………………………..………………….

7. Kroppstemperatur: ………………………..

8. Utvendige kjønnsorganer: ð Normal                          ð Avvik:…………….………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

9. Synlige slimhinner (Munn, nese, øyne, kjønnsorganer)

ð Ingen anmerkning  ð Anmerkning: ………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

10. Hals / nakke: (Halsårer, utvendig luftrør, fleksibilitet, symmetri, ømheter)

ð Ingen anmerkning  ð Anmerkning: ………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

11. Rygg: (Salleie, ryggmuskler, hale, halerefleks)

ð Ingen anmerkning  ð Anmerkning: ………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

12. Buk: (Bukvegg, kastrasjonssted)

ð Ingen anmerkning   ð Anmerkning: …………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

13. Hjerte: (Auskultasjon i hvile på venstre og høyre side)

Pulsfrekvens: ………/ min i ro                    ð Regelmessig  ð Uregelmessig      ð Jevn     ð Ujevn   ð Kraftig  ð Middels kraftig     ð Svak

ð Ingen anmerkning  ð Anmerkning: ………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ð Ytterligere undersøkelser synes nødvendig eks. arbeidstest……………………………………………………………………………..

Hestens navn:
Side 2 av 5

Sign:

14. Luftveier:

Neseutflod:            ð Nei       ð Ja:       ð Ensidig V / H       ð Dobbeltsidig       ð Serøs                  ð Seromucøs        ð Puss

Neseslimhinne:       ð Ingen anmerkning  ð Anmerkning: …………………………………………………………………………………..

Hoste:                    ð Nei       ð Ja:         ð Etter provokasjon             ð Spontan

Beskrivelse:…………………………………………………..………………………………………………………………………………..…

Bilyder fra øvre luftveier:

A.  I ro:      ð Nei     ð Ja:       Beskrivelse:…………………………..….………………………………………………….………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

B.  Etter ”rebreathing bag” / arbeidsprøve:            ð Nei             ð Ja:                 Beskrivelse:…………..……..…………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Lungeauskultasjon i ro (nedre luftveier)  :              ð Normal       ð Unormal         Beskrivelse:…………………….…………..………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Respirasjon:           ð Abdominal           ð Costoabdominal        ð Costal           ð Dobbelt flankeslag             ð Heave – linje

Respirasjonsfrekvens: ………………………./ min                       ð Unormal respirasjonslukt              ð Anal respirasjon

Fiberoptisk underøkelse:        ð Ikke foretatt         ð Foretatt                     ð Ingen anmerkning  ð Anmerkning: ………..…………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

15. Nervesystemet: (symptomer på skader sentralt / perifert)

ð Ingen anmerkning  ð Anmerkning: ………………………………………………………………………………………………………….

16. Bevegelsesapparatet
A. Undersøkelser i ro:

Beinstillinger (Varus / valgus etc.): ð Normal                  ð Avvik:………………………………………………………………………………

Høver og hovform:                               ð Ingen anmerkning  ð Anmerkning: ………………………………………………………………………

Beslag:                                 ð Barbeint                ð Normalbeslag      ð Sykebeslag ……………………………………………..

Pulsasjon på pipene:             ð  Normal                 ð  Bortfall                 ð  Forøket          (Ved forøket pulsasjon, beskriv evt. visiteringsfunn)

Visiteringsfunn:                     ð Ikke foretatt           ð Ingen anmerkning  ð Anmerkning : ……………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Synlige/følbare konturforstyrrelser/atrofier i muskelgrupper / ekstremiteter           ð  Nei        ð  Ja : ……….………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Palpasjonsømheter i muskulatur:                            ð  Nei     ð   Ja : ………………………………………………….………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ledd- / seneskjeder :             ð Ingen anmerkning  ð Anmerkning:…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Sener/bånd:                          ð Ingen anmerkning  ð Anmerkning……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Side 3 av 5

Sign:


B. Undersøkelse i bevegelse / halthetsundersøkelse:

Hestens navn:

Hesten mønstres på: ð Hardt underlag                    ð Bløtt underlag

ð Hesten er halthetsundersøkt og viser               ð Hesten er ikke halthetsundersøkt. Årsak : …………….……………………..

følgende halthetsmønster i skala 0 – 5:

…………..………………………………………………………………………………

HFB VFB HBB VBB
Utgangshalthet

ved mønstring:

I skritt
I lett trav
I trav og galopp høyre longe

(kjøre- og ridehest)

I trav og gallopp venstre longe

(kjøre- og ridehest)

Bøyeprøveutslag etter bøying av: Hov-, kron- og kodeledd
Carpus
Skulder / albue
Has / bakkne / hofte
Bruk av haker/ grev/ kiler

ð Ytterligere undersøkelser som diagnostiske leddinjeksjoner / røntgenundersøkelse etc. er nødvendig: Beskriv: .………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

17. Knokler og skjelett: (Overbein, hoftehjørne etc.)      ð Ingen anmerkning  ð Anmerkning:………………………………….………..…..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

18. Temperament og adferd: (Oppførsel i boks, og evt. under oppsaling / påsæling, uoppdragenhet, ondskabsfullhet, farlig hest, håndterbarhet  ved undersøkelsen)

ð Ingen anmerkning               ð Anmerkning : …………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

19. Blod tatt ut: ð Nei         ð Ja                              Dersom ja:             ð Analysert             ð Lagret

ð Hematologi          ð Klinisk kjemi        ð Dopingkontroll

ð Normale verdier   ð Avvikende verdier: ………….………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


20.
Undersøkelse av luftveier og hjerte ved / etter anstrengelse:

Bilyder fra øvre luftveier                ð   nei                    ð   ja…………………………………………………………………………………………………………..

Auscultasjon av hjertet:      ð   normalt         ð   unormalt …………………………… …………………………….…………………………………

Fiberoptisk undersøkelse:             ð   ikke foretatt                      ð   foretatt                            ð Ingen anmerkning                     ð Anmerkning:.………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Side 4 av 5

Sign:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Hestens navn:

21. RØNTGENUNDERSØKELSE

Undersøkt område:                Projeksjoner:                                                            Kommentarer:

Tåledd:    Høye forbein          ð Lateralt   ð Dorsalt   ð Annen                                      ……………………………………………………….
Venstre forbein       ð Lateralt   ð Dorsalt   ð Annen                                         ……………………………………………………….

Høyre bakbein        ð Lateralt   ð Dorsalt   ð Skrå OCD   ð Annen                      ……………………………………………………….

Venstre bakbein      ð Lateralt   ð Dorsalt   ð Skrå OCD   ð Annen                      …….…………………………………………………

Hovsene  Høyre                     ð Sky        ð Annen                                                    ……………………………………………………….

-bein        Venstre:                 ð Sky        ð Annen                                                    ……………………………………………………….

Forkne:    Høyre                     ð Dorsal   ð Lateral   ð Sky ð  Annen                                ……………………………………………………….

Venstre                  ð Dorsal   ð Lateral   ð Sky ð  Annen                                  ……………………………………………………….

Has:        Høyre                     ð Dorsal   ð Lateral   ð Skrå medial   ð Skrå lateral   ð Annen               ……………………………………………………….

Venstre                  ð Dorsal   ð Lateral   ð Skrå medial   ð Skrå lateral   ð Annen               ……………………………………………………….

Bakkne:   Høyre                     ð Lateral   ð Caudal  ð Annen                                       ……………………………………………………….

Venstre                  ð Lateral   ð Caudal  ð  Annen                                       ……………………………………………………….

Andre regioner: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Vurdering av røntgenbilder:

Kategori

1 – 4

OCD(+/-) Anmerkn.
Hovsenebein

HFB

VFB
Tåledd

HFB

VFB

HBB

VBB
Haseledd

HBB

VBB
Carpus HFB

VFB
Kneledd

HBB

VBB

Ytterligere anmerkninger:……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Vedlegg til denne attest:        ð Endoskopijournal                             ð Tannjournal          ð Øyejournal           ð Gynekologisk journal

Denne undersøkelse med attest kan påregnes å ha gyldighet til forsikring i 14 dager.

Sted : ………………………………………………………………………………..         Dato : ………  /  ………. – 200……

Side 5 av 5

Sign:

Underskrift : …………………………………………………………………….…..        Stempel: