Hesteklinikken på Forus travbane
Hesteklinikken på Forus travbane

Handelskontrakt

Vær nøye med hvilken handelskontrakt du benytter når du skal selge og kjøpe hest. Det er for alle viktig at viktige forhold med hesten ikke holdes tilbake, og at en spiller med åpne kort.

Her er et forslag til handelskontrakt som veterinær André Løkken og advokat Marianne Albretsen har utviklet. Den kan lastes ned fra www.kjøpavhest.no

KJØPEKONTRAKT

Det er i dag inngått følgende handelsavtale mellom

Selger:

Navn:                     ………………………………………………………………………………………..

Adresse:                 ………….……………………………………………………………………………..
Postnummer og sted:.…………………………………………………………………………………………….

Personnummer/
foretaksnummer:          ..…………………………………………………………………………………………….

Telefon / mobil:          ……………………………………………………………………………………………………………..
Mail-adresse:           ……………………………………………………………………………………………………………….

og

Kjøper:

Navn:                     ………………………………………………………………………………………..

Adresse:                 ……….………………………………………………………………………………..
Postnummer og sted: …………………………………………………………………………………………….
Telefon / mobil:          ……………………………………………………………………………………………………………..
Mail-adresse:           ………………………………………………………………………………………………………………

_______________________________________________________________________
Avtalen gjelder for:

Hestens navn:          ………………………………………………………………………………………………

Rase:                      ………………………………………………………………………………………………

Kjønn:                              ………………………………………………………………………………………………

Født:                      ………………………………………………………………………………………………

Identifikasjons-nr:          ………………………………………………………………………………………………

Passnummer:                    ………………………………………………………………………………………………

_______________________________________________________________________

§ 1     KJØPESUM:

1.1. Kjøpesummen kr. ………………………………….………………………………………………inkl. moms.

1.2. Kjøpesummen betales kontant ved levering, eller settes inn på konto nr.
………………………………………………………………………………………………………………………..
med mindre annet er særlig avtalt under § 15.

1.3 I kjøpesummen inngår evt. følgende utstyr:

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

1.4 Provisjon inkludert i kjøpesummen                                           Ja…….           Nei….

_______________________________________________________________________

§ 2     LEVERING:

2.1. Kjøper henter hesten på adressen: ……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

den ______/______-20… , med mindre annet er særlig avtalt under § 15.

2.2 Risikoen for feil og mangler, eller det at hesten skulle omkomme eller blir så skadet at den må avlives, går over til kjøper når hesten er brakt inn på transportmiddelet og alle dører til transportmiddelet er lukket.

Alternativt:

2.3. Selger leverer hesten til kjøper på adressen…………………….den_______/_______-___

2.4. Risikoen for feil og mangler eller at hesten skulle omkomme eller blir så skadet at den må avlives, går over til kjøper når hestens siste bein forlater noen del av transportmiddelet. Forringelse går fra dette tidspunkt over fra selger til kjøper, som bør forsikre hesten fra denne dag.

_______________________________________________________________________

§ 3     SELGERS GARANTI

Selger garanterer, at hesten ved overtagelse er fri og uten heftelser utover det som evt. her er nevnt, og at alle kjente opplysninger er gitt.

_______________________________________________________________________

§ 4     HESTENS ANVENDELSE:

4.1. Kjøper opplyser, at hesten skal anvendes til:
………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

4.2  Selger opplyser at hesten har vært i selgers eie siden………………………….  og at den før kjøpet har vært anvendt til:

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..
Selger er inneforstått med hva kjøper skal benytte hesten til og mener at hesten kan fungere godt til dette bruket                                                                    JA   NEI
Ytterligere beskrivelse ved nei:…….………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………..

4.3 Selger legger ved dokumentasjon på tidligere prestasjoner                             JA   NEI

_______________________________________________________________________

§5      PRØVEPERIODE:

§ 5.1 Det er avtalt en prøveperiode på ……………………………………………………………………. dager

Kjøper bærer risikoen for evt. skader m.m. som måtte inntreffe i prøvetiden og bør forsikre hesten tilstrekkelig i denne periode. Kjøper er inneforstått med at dersom større skader opptrer som forringer hestens helse, kan tilbakelevering evt. ikke skje. Det er derfor både i selgers og kjøpers interesse å få hesten undersøkt av veterinær på overtagelsestidspunktet.

_______________________________________________________________________

§ 6     Rett til tilbakekjøp/forkjøpsrett

6.1. Det er avtalt, at selger har rett til at kjøpe hesten tilbake fra kjøper, såfremt kjøper ønsker å selge hesten:                                                                             JA   NEI

6.2. Hvis ja i § 6.1.:

1) Selger skal gjøres kjent med kjøper beslutning om salg og skal gis en frist på minst

……………………………………………………………………………… dager til å kjøpe hesten tilbake.

2) Selger skal ha mulighet for å kjøpe tilbake hesten til handelspris og under normale handelsvilkår, med mindre annet fremgår av § 13. Hvis det er tvil om hestens handelspris skal dette vurderes av en sakkyndig, slik at hver av partene velger en sakkyndig hver. Dersom prisen avviker, skal den settes til det beløp som fremkommer ved å legge takstene sammen og dele på to.

_______________________________________________________________________

§ 7     FORSIKRING
7.1. Kjøper har forsikret hesten fra overtagelsestidspunktet?                          JA   NEI
Selger beholder evt. forsikring av hesten til dato: …………………………………………………….

7.2. Hvis ja i § 7.1.:

Polise nr.:               ………………………………………………………………………………………………

Forsikringsselskap:           ………………………………………………………………………………………………

Forsikringstype:           ………………………………………………………………………………………………

7.3. Hesten er i henhold til selgers polise dekket av forsikringen frem til:……. / …… – ………

7.4. Kjøper oppfordres til å undersøke om selgers forsikring kan overtas av kjøper og at evt. feil med hesten oppstått før risikoens overgang også er dekningsberettiget.

7.5 Dersom selgers forsikring overtas av kjøper opplyser selger med dette om evt. Reservasjoner forsikringsselskapet har gjort på hesten og evt. når tid for ny omprøving av reservasjon er satt: ……..……………………………………………………………………………………

_______________________________________________________________________

§ 8     VETERINÆRUNDERSØKELSE OG RØNTGENUNDERSØKELSE

8.1. Kjøper har forut for inngåelse av denne avtale nøye besiktiget og undersøkt hesten.

Kjøper oppfordres til å handelsundersøke hesten av selvvalgt veterinær der handels- og forsikringsattest, utarbeidet av Hestepraktiserende Veterinærers Forening (HVF) i Den Norske Veterinærforening (DNV).

Kjøper er inneforstått med at dersom det ikke benyttes en hestepraktiserende veterinær/ handelsundersøkelse, kan eventuelle skjulte feil og mangler vanskelig avdekkes. Likeledes kan ledd og knokkelrelaterte lidelser vanskelig oppdages dersom en ikke tar røntgenbilder. Bløtvev- og seneskader bør videre undersøkes med ultralyd.
Kjøper er innforstått med at denne veterinærattest kan brukes til forsikring av hesten i en tidsbegrenset periode.

8.2. Kjøper ÿ  selger ÿ betaler omkostningene for handelsundersøkelsen.

8.3. Veterinærattest ÿ er ÿ er ikke utferdiget og vedlegges ÿ vedlegges ikke ÿ dette handelsdokument

_______________________________________________________________________

§ 9     PRØVERIDNING AV HESTEN
9.1. Hesten er av kjøper prøveridd på adressen:……………………………………………………………

9.2. Hesten er prøveridd……………………………………………………………………ganger før kjøpet.

_______________________________________________________________________

§ 10   SKJULTE FEIL OG MANGLER

10.1. Selger erklærer, at selger ikke er kjent med skjulte feil eller mangler ved hesten

10.2. Kjøper og selger er oppmerksom på, rettsvirkningen av, at dersom hesten måtte vise seg å lide av en skjult feil eller mangel, skal bedømmes etter kjøpsloven/forbrukerkjøpsloven.

Ved bedømmelse av om hesten har en mangel, skal det tidspunktet da risikoen går over på forbrukeren, dvs. overtagelsestidspunktet, legges til grunn, selv om mangelen først viser seg senere innen rimelig tid.

Hvis ikke noe annet bevises, skal en mangel som viser seg innen seks måneder etter risikoens overgang, formodes å ha eksistert ved risikoens overgang. Dette gjelder likevel ikke dersom formodningen er uforenlig med varens eller mangelens art.

_______________________________________________________________________

§11    SELGERS ERKLÆRING OM HESTEN

Selger har eiet hesten siden………  / ……… – ..…….. og er kjent med / bekrefter følgende:

11.1 Tidligere eier(-e):……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

11.2 Hesten er sunn og frisk:                                                                   JA   NEI
Ytterligere beskrivelse ved nei:………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..

11.3 Hesten har vært regelmessig ridd/ brukt de siste 3 mnd:                             JA   NEI
Ytterligere beskrivelse ved nei:………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..

11.4 Hesten har vært halt eller bøyehalt, evt. når?                                     JA   NEI
Ytterligere beskrivelse ved ja:…………………….…………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..

11.5 Hesten har blitt behandlet de siste 3 mnd, evt. grunn?                       JA   NEI
Ytterligere beskrivelse ved ja:…………….…………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..

11.6 Hesten har hatt kolikksymptomer, evt. når?                                                 JA   NEI
Ytterligere beskrivelse ved ja:…….…………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..

11.7 Hesten har vist tegn på man- og halekløe, evt. når?                           JA   NEI
Ytterligere beskrivelse ved ja:….……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..

11.8 Hesten har vist tegn på annen allergi, evt. type?                                JA   NEI
Ytterligere beskrivelse ved ja:…….…………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..

11.9 Hesten har vist forfangenhetssymptomer?                                         JA   NEI
Ytterligere beskrivelse ved ja:…….…………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..

11.10 Hesten har spesielle forhold ved høvene, evt. hva?                           JA   NEI
Ytterligere beskrivelse ved ja:…….…………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..

11.11 Hesten har blitt behandlet for sykdom, evt. hvilken?                         JA   NEI
Ytterligere beskrivelse ved ja:…….…………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..

11.12 Hesten har unormal adferd i boks/på stallgang/ på beite?                 JA   NEI
Ytterligere beskrivelse ved ja:…….…………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..

11.13 Selger foretok røntgenundersøkelse ved tidligere kjøp av hesten
som evt. kan gis videre til kjøper:                                                            JA   NEI

11.14 Hesten er regelmessig vaksinert og har for tiden en bekreftet
grunnvaksine slik at hesten ikke må grunnvaksineres på nytt j.fr.
Rytterforbundet eller Travselskapets reglement:                                                  JA   NEI
Ytterligere beskrivelse ved nei:….…………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..

11.15 Hesten har blitt regelmessig behandlet med ormekur og de siste to ormekur-behandlinger har på disse to datoer blitt behandlet med:

Nest siste:    Dato…… /……-….…….     Medikament…………………………….……………………………….

Siste:           Dato…… /……-….…….     Medikament…………………………….……………………………….

11.16  Hesten har regelmessig vært munnhuleundersøkt og siste tannundersøkelse ble foretatt: …………………………………………………………………………………………………………..…
Hesten trenger regelmessig tannundersøkelse /tannrasping hver…………………………….mnd.

11.17 Hesten fóres med:………….……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..
Hesten reagerer evt. på fóring med:…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..

11.18 Hesten har følgende forhold som en skal følge med (spesielle forhold med tenner, høver eller annet):……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

11.19 Veterinærer som har undersøkt/behandlet hesten er:

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Selger gir kjøper lov til å kontakte ovenfornevnte veterinærer for
supplerende journaler / kopi av fullstendig journal ved eventuelt å
fremvise dette dokument:                                                                        JA   NEI

11.20 Hesten selges evt. med dette utstyr:………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..
Dersom hesten selges med sal, når har evt. sal-tilpasser tilpasset salen?…………………….…..
Når har sal evt. blitt stoppet om?………………………………………………………………………………

11.21 Har hesten hatt problemer med rygg?                                             JA   NEI
Ytterligere beskrivelse ved ja:…….…………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..

11.22 Trenger hesten beroligende ved skoing eller klipping?                       JA   NEI
Ytterligere beskrivelse ved ja:…….…………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..

11.23 Er hesten luftsluker eller krybbebiter?                                              JA   NEI
Ytterligere beskrivelse ved ja:…….…………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..

11.24 Er hesten blitt operert i hals, buk, bein etc.?                                    JA   NEI
Ytterligere beskrivelse ved ja:…….…………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..

11.25  Er hesten trafikksikker?                                                                  JA   NEI
Ytterligere beskrivelse ved nei:….…………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
_______________________________________________________________________

§ 12 OPPLYSINGSPLIKT/UNDERSØKELSESPLIKT

Selger er innforstått med at det å holde tilbake vesentlige opplysninger fra veterinærjournaler som kan påvirke hestens videre helse, samt det å skjule vesentlig informasjon om lidelser som er tilstede ved overtagelsestidspunktet ansees å være grovt uaktsomt.

Selger og kjøper er gjort seg kjent med opplysningsplikt og undersøkelsesplikt, se veiledning.

_______________________________________________________________________

§ 13 SELGERS ANSVARSFRASKRIVELSE

Selger fraskriver seg ansvar for følgende feil og sykdommer på hesten:……………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_______________________________________________________________________

§ 14 HANDELSDOKUMENTER VEDLAGT:

Kjøper har i forbindelse med handelen mottatt:

1. Hestepass
(lovpålagt j.fr. Forskrift om velferd hos hest § 6 fra 2005)                                                           JA   NEI

2. Helsekort som medfølger hestepasset
(lovpålagt j.fr. Forskrift om velferd hos hest § 6 fra 2005)                                                  JA   NEI

3. Hestens sykdomshistorikk, tidligere journaler:                                       JA   NEI

4. Veterinærattest (kjøp/salg/forsikringsdokument):                                  JA   NEI

5. Røntgenbilder fra tidligere kjøp:                                                           JA   NEI

6. Ytterligere dokumenter, evt. hvilke?                                                      JA   NEI

………………………………………………………………………………………………………………………..
_______________________________________________________________________

§15    SPESIELLE AVTALER GJORT:
………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..
_______________________________________________________________________

§ 16   TVISTER
En eventuell tvist skal avgjøres etter tvistelovens alminnelige bestemmelser, med mindre partene er enige om voldgift.  Krav fremsettes for selgers verneting, med mindre partene avtaler noe annet. Veterinærfaglige tvister kan også bringes inn for Det Veterinærmedisinske Rettsråd, Norges veterinærhøyskole, Postboks 8156 Dep, 0033 OSLO.

.

Sted:………………………………………………………            Dato:……….  /  ………..  –   20……………..

________________________________               ________________________________

Selger                                                            Kjøper

Vedlagt denne kjøpekontrakten følger:

1)   Kjøpsattest fra veterinær

2)   Veiledning for utfylling av kontrakten.